Data: 27.05.2019
 
Udostępnij:
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze FTS

 

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2019 r. w siedzibie FTS w Elblągu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FTS.

Zarząd FTS w dn. 08.03.2019 r. podjął Uchwałę nr 39/2019, na podstawie której zwołuje na dzień 30 czerwca br. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FTS.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek Zgromadzenia:

Miejsce:
Siedziba FTS–budynek Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 1
- I termin:  12.00
- II termin: 12.30

Na podstawie §23 pkt. 1 statutu FTS w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą:

1/ z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci członków zwyczajnych Federacji, odpowiednio w liczbie od 1 do 5 delegatów, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. 

2/ z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków wspierających, 
w liczbie do 3, wybrani uchwałą swoich władz oraz członkowie ustępujących władz Federacji nie będący delegatami. 

3/ poza osobami wymienionymi w pkt. l i 2. w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczyć́ mogą̨ z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym zaproszeni przez Zarząd Federacji goście i członkowie honorowi Federacji. 

 

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
  Delegatów FTS.
 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów FTS/Ordynacji wyborczej
 7. Zatwierdzenie porządku obrad.
 8. Sprawozdanie FTS merytoryczne i finansowe za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe i merytoryczne FTS 
  za rok 2018.
 10. Sprawozdanie członków Zarządu FTS za mijającą kadencję. 
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej FTS.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi FTS.
 13. Wybory Zarządu FTS
  a. Podjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu FTS
  b. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Zarządu FTS
 14. Wybory Komisji Rewizyjnej FTS
  a. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór Komisji Rewizyjnej FTS
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS

----------------

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FTS --->>> pobierz